รายวิชา


วีดีโอการสอน
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำ


 


รับสอนพิเศษ  ตัวต่อตัว  ตามบ้าน   /  รับติว  9  วิชาสามัญ     

นัดวัน เวลา สถานที่เรียนได้เอง     

เรียนกับติวเตอร์เฉพาะทาง  ทุกสาขา วิชา  การันตี  100 %    

สอบถามโทร   089-744-2534     
    

9   วิชาสามัญ คืออะไร ???

9  วิชาสามัญ   คือข้อสอบกลางที่ใช้สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งยื่นคะแนนตรงกับมหาวิทยาลัย 

มัทั้งหมด  9 วิชา ดังนี้    
 • วิชาคณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์ และศิลป์คำณวน)
 • วิชาฟิสิกส์
 • วิชาเคมี
 • วิชาชีววิทยา
 • วิชาคณิตศาสตร์ 2  (สายศิลป์ภาษา)
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (สายศิลป์ภาษา)
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาสังคมศึกษา
 • วิชาภาษาอังกฤษ

ต้องสอบ 9 วิชาเลยหรือไม่ ???
      ไม่จำเป็นต้องสอบทั้ง 9  วิชา  ส่วนจะต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ให้ตรวจสอบกับคณะ / และมหาวิทยาลัย ที่ต้องการยื่นใบสมัคร ได้เลย ว่าคณะนั้น ต้องใช้คะแนนวิชาใดยื่นบ้าง  ก็สอบเฉพาะวิชาที่ใช้ ก็ได้ค่ะ 

แตกต่างจากแอดมิชชั่น อย่างไร ???
       จริงๆแล้วทั้งสองระบบนี้ ออกข้อสอบโดย สทส เหมือนกัน   และใช้ข้อสอบรวมทีเดียวเหมือนกัน   แต่มีข้อแตกต่างกันในส่วนของระบบ ดังนี้ 


หัวข้อ


ระบบแอดมิชชัน

9 วิชาสามัญ 

ข้อสอบ  O - NET

ใช้คำนวณไม่ใช้คำนวณ

เกรดเฉลี่ย  GPA

นำมาคิดคะแนนด้วย  ไม่นำมาคิด แต่ะจะกำหนดเกรดขั้นต่ำของแต่ละคณะ 

สัดส่วนคะแนนของแต่ละวิชา

เท่ากันหมดทุกวิชา ไม่เท่ากัน

ความยากของข้อสอบ

ยากกว่ามาก  ง่ายกว่า เป็นที่ชื่นชอบของเด็กมากกว่า

 วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

 แอดมิชชันรวมเป็นวิชาเดียว คือ PAT 2  เลือกสอบได้อิสระ
         
มหาวิทยาลัยไหน ใช้ 9 วิชาสามัญ ยื่นได้บ้าง ???
    มีทั้งหมดมหาวิทยาลัยทั้งหมด  27 แห่ง ที่มีมติเลือกระบบรับตรงร่วมกัน ดังนี้ 
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. มหาวิทยาลัยสุรนารี
 9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 10. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 11. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 12. มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์
 13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 14. สถาบัณพัฒนบริหารศาสตร์
 15. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 16. มหาวิทยาลัยนครพนม
 17. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 18. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 19. มหาวิทยาลัลบูรพา
 20. มหาวิทยาลัยพะเยา
 21. มหาวิทยาลัยมหาสรคราม
 22. มหาวิทยาลัยมหิดล
 23. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 24. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 25. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 26. สถาบันพระเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 27. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสอนพิเศษที่บ้าน เลือกวัน เวลา สถานที่ เรียนได้เอง ราคาประหยัดเริ่มต้น 200 บาท/ชม.

   เรียนเดี่ยว หรือกลุ่ม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

   วิชาที่เปิดสอนดังนี้   ติวคณิตศาสตร์ ,ติววิทยาศาสตร์,ติวฟิสิกส์,ติวเคมี,ติวชีวะ,ติวภาษาอังกฤษ,ติวSAT
                      ติว SAT MATH,ติว CU TEP,ติว TU GET,ติว GAT-PAT
ติวสอบรับตรงอื่นๆ และบุคคลทั่วไป

                                               สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-744-2534